GDPR

Správce údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace o prováděném zpracování osobních údajů:
Totožnost správce: Jan Havíř, IČ: 02852187 , Ubušínek 14, Rovečné, 592 65
Účel zpracování: Ubytovací služby
Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Od subjektů údajů se zpracovává:
– doba ubytování
– účel pobytu
– jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
– rodné číslo
– státní příslušnost
Adresa místa zpracování osobních údajů:
Korouhvice 24, Rovečné, 592 65, Česká republika
Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:
Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Ostatní informace:
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.